Spätný odber elektrozariadení, batérií a obalov

Zakladáme si na ohľaduplnom správaní voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilé elektrozariadenia/batérie a ako nakladať s odpadmi z obalov.

Spotrebiteľ má v systéme nakladania s elektrospotrebičmi, batériami s obalmi úplne zásadnú úlohu. On je tým, kto sa rozhoduje, čo urobí so starým spotrebičom/batériou. Staré a nepotrebné elektrozariadenia a batérie nepatria do netriedeného komunálneho odpadu, naopak je potrebné je zaniesť do elektropredajne alebo do zberného dvora. Odpady z plastov, papiera, skla a kovov patria do farebných zberných nádob/vriec. 

Spotrebiteľ musí byť informovaný symbolmi nižšie, že príslušné elektrozariadenia/batérie nepatria do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nové elektrozariadenia/batérie. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie či v záručnom liste.

 Symbol 1 

Symbol 2


Prečo recyklovať

Nielen elektrozariadenia, ale aj batérie a akumulátory obsahujú mnoho recyklovateľných kovov ako je napríklad zinok, železo, mangán, nikel, kadmium alebo olovo. Niektoré z týchto látok sú zároveň veľmi nebezpečné pre životné prostredie a zdravie človeka, a to najmä ortuť, olovo a kadmium. Vybrané batérie sú často označené symbolom chemického prvku, ktorý obsahujú (Pb, Cd, Hg).

Odovzdaním batérií a elektrozariadení do zberného dvora tak najmä vďaka recyklácii materiálu šetríme primárne zdroje surovín a zároveň chránime naše životné prostredie pred prípadným neodborným nakladaním.

Dôsledným triedením odpadov šetríte prírodne zdroje, chránite životné prostredie a svoje zdravie! Odpad z farebných nádob neskončí na skládke, ale u spracovateľa, kde sa z odpadov vyrábajú druhotné suroviny, ktoré sa používajú na produkciu nových polotovarov alebo výrobkov.

Ako recyklovať

Viete ako správne triediť odpad a čo vznikne po jeho recyklácii? Všetko o správnej recyklácii elektrozariadení, batérií i odpadov z obalov sa dozviete tu: https://www.sewa.sk/vsetko-o-recyklacii/triedenie-odpadu/ 

Za odvoz triedeného odpadu domácnosti neplatia – financujú a zabezpečujú ho výrobcovia vyhradených výrobkov. Naša spoločnosť zabezpečuje spätný zber a ekologické spracovanie všetkých elektrozariadení, batérií a obalových materiálov, ktoré uvádzá na trh alebo do obehu v Slovenskej republike v spolupráci so spoločnosťou SEWA.

Poznámka:

Spoločnosť BRAVSON GROUP s.r.o. prehlasuje, že na balenie tovaru zasielané zákazníkom používa v maximálnej miere už použité obaly a výplňové materiály.

Potrebujete poradiť alebo objednať?