Právo na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy.

1.3 Pre účely uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho tj. BRAVSON GROUP s.r.o. so sídlom: Nová 445, 683 54 Otnice, okr. Vyškov, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele C, vložka 115275, identifikačné číslo: 08754284; daňové identifikačné číslo: CZ08754284, email: info@agron.sk, mobil: +421 944 712 185, formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na uvedenú adresu, alebo zaslaním emailu na uvedenú emailovú adresu). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však vašou povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri prevedenia počiatočnej transakcie, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Prevzatie tovaru - tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na adrese výdajného miesta obchodu www.agron.sk Hovorany 835, 696 12 Hovorany - Česká republika. Osoba kompetentní k prevzatiu je Jakub Brávek, mobil: +421 944 712 185. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

2.3 Náklady spojené s vrátením tovaru - ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

2.4 Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru - zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
A1 logo word Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Potrebujete poradiť alebo objednať?